Dla recenzentów

Zasady recenzowania w czasopiśmie China Illustrata

  1. Nadesłane do publikacji teksty podlegają wstępnej weryfikacji pod względem ich zgodności z profilem czasopisma oraz spełnienia wymogów edytorskich przyjętych przez Redakcję.
  2. Proces recenzyjny przebiega według standardów double-blind review.
  3. Teksty odpowiadające kryteriom wymienionym w punkcie 1. są przesyłane do dwóch recenzentów spoza instytucji, w której afiliowany jest autor (o ile jest to możliwe). Opinie są sporządzane przez specjalistów z dziedziny, której dotyczy nadesłana praca.
  4. Tożsamość autora recenzowanego tekstu nie jest ujawniana recenzentom. Nieujawniane są również nazwiska recenzentów opiniujących konkretny tekst.
  5. Jeżeli recenzentowi znana jest tożsamość autora, redakcja wymaga od recenzenta deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów. Podobną deklarację podpisuje recenzent również w przypadku gdy opiniodawca i autor są afiliowani w tej samej jednostce.
  6. Recenzje mają formę pisemną i są sporządzane w języku polskim lub angielskim. Każda recenzja zawiera jednoznaczne stwierdzenie recenzenta o dopuszczeniu tekstu do druku bądź o jego odrzuceniu.
  7. Artykuły, które otrzymały dwie pozytywne recenzje, są dopuszczane do druku.
  8. Raz w roku w wydaniu papierowym czasopisma oraz na jego stronie internetowej zamieszczana jest zbiorcza lista recenzentów.

Formularz recenzji w formacie .pdf
Formularz recenzji w formacie .docx