Dla autorów

Zasady przygotowania artykułów do publikacji w czasopiśmie „China Illustrata”

Redakcja przyjmuje niepublikowane dotąd artykuły, recenzje, streszczenia z zakresu szeroko rozumianej sinologii (literatura, język, historia, kultura). W czasopiśmie zamieszczane są materiały w języku polskim i angielskim. Objętość artykułu naukowego powinna wynosić około 40 tys. znaków. Abstrakty w języku polskim i angielskim powinny mieć maksymalną objętość 300 słów.  Prace powinne być napisane za pomocą fontu Times New Roman i mieć interlinię szerokości 1,5 p. Na końcu pracy powinna zostać zamieszczona bibiografia. Tytuł powinien być podany w języku polskim i angielskim.


ZASADY EDYTOWANIA PRZYPISÓW W TEKSTACH POLSKICH

Zasady ogólne

1. Wszelkie informacje zaczerpnięte z innych źródeł, a także bezpośrednie lub niebezpośrednie cytaty, odwołania, nawiązania i komentarze, które nie są integralną częścią głównego tekstu, należy opatrywać przypisami. Standardem obowiązującym na łamach czasopisma „China Illustrata” są przypisy dolne (tzw. „oksfordzkie).

2. Przypisy muszą się znajdować na końcu każdej strony, a nie na końcu całego dokumentu.

3. Numery przypisów, zarówno w tekście głównym, jak i na dole strony, należy umieścić w indeksie górnym.

Np.: Problem jest niezwykle skomplikowany5 a nie: Problem jest niezwykle skomplikowany5

4. Przypis traktowany jest jak zdanie; na jego początku musi znajdować się wielka litera, a na końcu – kropka.

5. Przypis należy umieścić po słowie, do którego się odnosi, ale przed znakiem interpunkcyjnym.

Np.: Miało to miejsce w roku 19118 , kiedy… a nie: Miało to miejsce w roku 1911,8 kiedy…

6. W przypadku wystąpienia w tekście cytatu w cudzysłowie przypis należy umieścić po cudzysłowie zamykającym, ale przed kolejnym znakiem interpunkcyjnym.

Np.: „Służyć ludowi”8. a nie: „Służyć ludowi8”.

7. Wszystkie skróty i wyrażenia zwyczajowe zamieszczane w przypisach powinny zostać dostosowane do polskiej (a nie łacińskiej) konwencji. Obowiązujące skróty i zwroty to:

  • dz. cyt. – jeżeli cytowana publikacja lub utwór występuje w przypisie więcej niż raz.
  • tamże – jeżeli w przypisie powyżej występuje dokładnie ta sama publikacja (powtarzają się zarówno autor, jak i tytuł).
  • tenże/taż – jeżeli w przypisie powyżej występuje dokładnie ten sam autor lub autorka, ale publikacja ma inny tytuł.
  • por. – w przypadku polemicznego odwołania do danej publikacji.
  • zob. – w przypadku ogólnego odwołania do danej publikacji.

8. Numer strony należy poprzedzić skrótem „s.”, a nie „str.”. Np.: s. 10 a nie: str. 10

9. W przypadku odwołania do wielu pojedynczych stron danej publikacji należy każdą kolejną stronę oddzielić przecinkiem od poprzedniej. Obowiązuje kolejność od najmniejszego do największego numeru.

Np.: s. 10, 16, 54, 178, 679

10. W przypadku odwołania do kilku stron z danego zakresu pomiędzy pierwszym i ostatnim numerem należy umieścić półpauzę (bez żadnych spacji lub dodatkowych znaków), tj. s. 23–65 a nie: s. 23-65 lub s. 23 – 65 itd.

Np.: F. Dikötter, Rewolucja Kulturalna. Historia narodu, Wołowiec 2018, s. 23–65.

11. Zakres stron o nieokreślonym zamknięciu należy umieścić w przypisie według formuły: s. [numer strony] i nast.

Np.: M. Jacoby, Chiny bez makijażu, Warszawa 2018, s. 341 i nast.

12. Nazwę miejsca, w którym ukazała się dana publikacja, należy zapisać zgodnie z pisownią oryginalną (London a nie Londyn, New York a nie Nowy Jork). Dotyczy to również łacińskich wersji nazw miast występujących w starodrukach w miejscowniku (locativus: Romae a nie: Rzym).

13. W przypisach należy bezwyjątkowo zamieścić nazwiska tłumaczy (po skrócie przeł.), edytorów i autorów opracować tekstów (oprac.) i trzech pierwszych redaktorów (red., w kolejności alfabetycznej).

Struktura przypisów

14. Ogólna formuła przypisu jest następująca: pierwsza litera imienia. Nazwisko, Tytuł dzieła, Miejsce wydania rok wydania. Miejsca i roku wydania nie należy oddzielać kropką.

Np.: C. Clunas, Art in China, Oxford 2009.

15. W przypisie należy umieścić jedynie pierwszą literę imienia autora i pełne nazwisko. W przypadku nazwisk dwu- lub więcej członowych należy zamieścić oba człony. Drugie i trzecie imiona, jeśli posługuje się nimi autor, również należy skrócić.

16. Czasopisma: Pierwsza litera imienia. Nazwisko, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” rok wydania, tom, numer, zakres stron, konkretna strona. Obcojęzyczne słowa i skróty oznaczające tom (np. vol.) i numer (No./issue itp.) prosimy o przełożenie na język polski (odpowiednio jako t. i nr).

Np.: W. Boltz, Early Chinese Writing, „World Archaeology” (1986), t. 17, nr 3, s. 420–436, s. 427.


Do pracy należy dołączyć oświadczenie, które musi być własnoręcnie podpisane przez autora. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy dostarczyć osobiście do Zakładu Sinologii UW, przesłać pocztą tradycyjną na adres Redakcji lub zeskanować/sfotografować oryginał, a następnie przesłać pocztą elektroniczną na adres chinaillustrata@gmail.com.

Wzór oświadczenia w formacie .docx